Hobby

Jak bychom měli nakládat s koníčky svých dětí


U dÄ›tí jeÅ¡tÄ› více než u dospÄ›lých platí, že potÅ™ebují zábavu a také mít nÄ›jakého koníÄka, u kterého se mohou odreagovat. VÄ›tÅ¡inou pak oÄekávají, že u svých rodiÄů najdou podporu, a v mnoha případech tomu tak skuteÄnÄ› je. OvÅ¡em než svého potomka necháme, aby se do nÄ›Äeho pustilo, musíme nejprve zvážit nÄ›kolik důležitých vÄ›cí. AÅ¥ se nám to totiž líbí nebo ne, dítÄ› jeÅ¡tÄ› nemá dostatek zkuÅ¡eností a ani nemá dost vyvinutou psychiku, aby je dokázalo posoudit samo.

 

i plavání může být pro dítÄ› koníÄkem

 

V první Å™adÄ› je to samozÅ™ejmÄ› finanÄní nároÄnost. Jak se říká, každá legrace nÄ›co stojí, a jelikož dÄ›ti si samy jeÅ¡tÄ› nevydÄ›lávají, je na nás, rodiÄích, abychom jim jejich záliby sponzorovali. To může mít podobu kupování nejrůznÄ›jších propriet nebo tÅ™eba placení Älenských příspÄ›vků nÄ›jakému sportovnímu klubu. Jelikož vÅ¡ak naÅ¡e finanÄní zdroje nejsou neomezené, je vhodné se nejprve s naším dítÄ›tem dohodnout, kolik jsme schopni a ochotni na nÄ›j dát. NemÄ›li bychom vÅ¡ak stanovit nerealisticky nízkou Äástku. To by totiž také nebylo dobré.

 

Dále je tu fakt, že dÄ›ti rády experimentují, a jejich zájmy se neustále mÄ›ní. Ano, dává smysl, že v tomto vÄ›ku instinktivnÄ› chtÄ›jí vyzkouÅ¡et co nejvíce vÄ›cí, aby se pak mohly v dospÄ›losti rozhodnout, co je skuteÄnÄ› baví. To vÅ¡ak Äasto znamená, že u niÄeho příliÅ¡ dlouho nevydrží, což může být pro nás jako rodiÄe velmi frustrující. Nezbývá, než si s potomkem vážnÄ› promluvit a také akceptovat, že i toto je důležitá vývojová fáze, která mu v dospÄ›losti hodnÄ› pomůže.

 

mnoho dětí hraje rádo videohry

 

Zvážit je také potÅ™eba schopnosti naÅ¡eho dítÄ›te. Pokud je například astmatik, pak pro nÄ›j asi nebude nejlepším koníÄkem fotbal. Na druhou stranu, pokud má Å¡ikovné ruce, pak je pro nÄ›j vhodné například malování Äi jiná tvoÅ™ivá Äinnost. Vhodné je smÄ›rovat naÅ¡eho potomka k jeho silným stránkám, nikoliv slabinám. Tak totiž i on získá potÅ™ebnou jistotu a sebedůvÄ›ru, která by jinak byla ustaviÄnými neúspÄ›chy znaÄnÄ› poÅ¡kozena – a to je to poslední, co můžeme pro dítÄ› v dneÅ¡ní dobÄ› chtít.